Corona ondernemers update 2 april

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de NOW, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid. Hieronder lees je meer over de details van de regeling. En we gaan aan het eind van deze blog nog even in op twee andere maatregelen die voor ondernemers belangrijk zijn.

Voor werkgevers: de NOW

De NOW is onderdeel van het pakket met noodmaatregelen voor zzp’ers, bedrijven en werknemers. De overheid neemt met deze regeling een flink deel van de loonkosten voor haar rekening als bedrijven hun personeel noodgedwongen naar huis moeten sturen. Zo blijven er zoveel mogelijk banen behouden en dat is goed voor ons allemaal.

Concreet: de overheid neemt tot 90% van de salarissen over, tot een maximumbedrag van € 9.538 per persoon per maand. Werkgevers betalen de resterende 10%. Ook vakantiegeld en pensioen worden meegenomen in de regeling.

Wanneer start de regeling?

Je kunt als werkgever vanaf 6 april a.s. je aanvraag indienen voor de NOW. Je dient de aanvraag in bij het UWV. Als je voldoet aan de voorwaarden van de regeling kun je binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten. We helpen je graag met de aanvraag.

Hoe werkt de regeling?

Je komt voor deze regeling in aanmerking als je bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies heeft. Dan krijg je met terugwerkende kracht vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom. Het percentage gaat naar rato van de omzetdaling. Dus als je 100% van de omzet kwijt bent omdat je bv. niet meer open mag zijn, krijg je 90% van de loonsom gecompenseerd.

Als je bv 50% van je omzet verliest omdat je nog wel een deel van de omzet haalt krijg je 50% van de 90% – dus 45% – gecompenseerd.

De NOW geldt ook voor buitenlandse bedrijven die in Nederland personeel hebben dat hier sociale premiers afdraagt.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet kunnen aangeven hoe je geraakt wordt door het coronavirus of de economische gevolgen daarvan. De omzet moet minimaal met 20% gedaald zijn in deze periode.

Een belangrijke voorwaarde is dat medewerkers hun reguliere salaris blijven ontvangen. Je mag in de periode dat je subsidie krijgt geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Bij fraude of bij ontslag van personeel kan een forse boete worden opgelegd. Ook wordt bij ontslag van personeel de loonsom waarover de subsidie wordt berekend verlaagd met 1,5 keer het loon van de ontslagen werknemer: de subsidie gaat dan dus omlaag.

Als er tóch iemand wordt ontslagen wordt de loonsom waarover subsidie wordt verstrekt, verlaagt met 1,5 keer het loon van de ontslagen werknemer. De subsidie gaat dan dus omlaag.

Hoe bereken je het omzetverlies?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de subsidie. Je berekent het omzetverlies door de totale omzet van 2019 door 4 te delen: dus naar een gemiddelde van 3 maanden.

Dan vergelijk je die omzet met de omzet in maart, april en mei 2020. Natuurlijk helpen we graag met het maken van deze berekening.

Als je verwacht dat je de omzetdaling pas in latere maanden gaat zien dan kun je een latere periode aangeven voor de omzetvergelijking.

Hoe wordt het loon berekend?

Voor de loonsom gebruikt het UWV de gegevens van de loonaangiftes: die worden automatisch overgenomen. De basis bestaat uit het sociale verzekeringsloon, plus een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

In principe gebruikt het UWV de loonsom uit de aangifte over januari. Als die er niet is, kijkt het UWV naar november 2019. Wijzigingen in de loonaangifte die na 15 maart zijn doorgegeven worden niet meegenomen in deze regeling.

Wat is het maximale bedrag per werknemer?

Er zit een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Wie een hoger salaris heeft krijgt maximaal tot aan dat bedrag gecompenseerd, daarboven niet.

Geldt dit ook voor flexwerkers?

Iedere werknemer die meeloopt in de loonaangifte en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. De contractvorm maakt niet uit, dus ook het salaris van flexwerkers en 0-uren contracten wordt gecompenseerd.

De overheid roept werkgevers op om flexwerkers als het kan dus zeker door te betalen. Je draagt als ondernemer immers maar een deel van die kosten zelf, en je werknemers zullen je dankbaar zijn.

Hoe krijg ik de vergoeding?

Voldoet je bedrijf aan alle voorwaarden? Dan betaalt het UWV in 3 termijnen een voorschot van 80% van de aangevraagde compensatie. Het eerste deel wordt binnen twee tot vier weken na het indienen van de aanvraag uitgekeerd.

Binnen 24 weken na de periode wordt de subsidie opnieuw vastgesteld. Daarvoor is een accountantsverklaring nodig, maar bij kleinere compensatiebedragen kan besloten worden dat die verklaring niet nodig is. Binnen 22 weken zal er dan een eindafrekening worden opgesteld.

Tot wanneer duurt de regeling?

De regeling loopt in principe van 1 maart tot eind mei 2020. Het is mogelijk om de regelingen met nog eens drie maanden te verlengen, als dat nodig is. Daarover wordt vóór 1 juni besloten.

Het kan zijn dat dan de voorwaarden veranderen. Bijvoorbeeld dat er een ander omzetcriterium gaat gelden, dat het maximum salaris omlaag gaat of dat de hele vergoeding lager wordt. Ook kan er een scholingsverplichting aan worden toegevoegd.

Hieronder nog een update voor twee andere maatregelen die nu duidelijker zijn geworden.

Noodmaatregel Getroffen Sectoren

Sommige branches hebben extra last van de coronacrisis, omdat ze op basis van de afgekondigde maatregelen gedwongen zijn hun deuren te sluiten. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is er voor hen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Er is een lijst vastgesteld met zgn. SBI-codes van branches die hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie lees je op de site van de Rijksoverheid.

Zit jouw SBI-code er niet bij maar vind je dat je ook recht hebt op deze tegemoetkoming dan kun je hier een verzoek indienen.

Uitstel van betaling van belastingen

We bespraken al eerder de mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingen aan te vragen als je als ondernemer betalingsproblemen hebt door het coronavirus. Je moet eerst de aangifte indienen. Als je de aanslag ontvangen hebt kun je bijzonder uitstel aanvragen. Dit geldt voor alle zakelijke belastingen behalve dividendbelasting. Je krijgt standaard 3 maanden uitstel.

Let op: de reguliere aangiftes BTW en loonheffingen moeten wel op tijd ingediend worden! Je wacht dan de naheffingsaanslag af en vraagt daarna uitstel aan. De boete voor het niet betalen wordt dan kwijtgescholden, en je betaalt een kleine rente (0,01%) over het bedrag.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Het verzoek moet schriftelijk of online ingediend worden
  • Je moet aangeven je niet kunt betalen door de uitbraak van corona
  • Je moet erbij vermelden over welke reeds opgelegde aanslagen het gaat. Je krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel

Je weet ons te vinden als je hulp nodig hebt hierbij!

Om eerlijk te zijn: als je moet kiezen hebben we liever dat je je leveranciers betaalt dan de belastingen. Dat zijn immers ook ondernemers, en ook zij hebben waarschijnlijk last van de coronacrisis.

Een persoonlijke noot

We mopperen wat af op de overheid en de belastingen in Nederland. Maar laten we blij zijn dat er blijkbaar zulke enorme buffers zijn om deze ellende in ieder geval financieel gedeeltelijk op te vangen. Bij de afgekondigde maatregelen voor ondernemers is er naar ons idee goed gekeken naar ondernemend Nederland. Er is veel mogelijk, hoewel sommige ondernemers het sterker zullen voelen dan andere. Maak er gebruik van als het op jou van toepassing is. Maar maak er geen misbruik van. Uiteindelijk betalen we dit met z’n allen.